Wykonujemy specjalistyczne pomiary deformacji oraz monitoring przemieszczeń.

Wykorzystując technologię skaningu laserowego 3D oferujemy badania mające na celu zarejestrowanie deformacji obiektów liniowych oraz powierzchniowych. Dzięki pozyskanej chmurze punktów nasze analizy mają charakter ciągły a nie punktowy jak w przypadku metod klasycznych.

Dodatkowo pozyskane dane stanowią cenne źródło informacji o stanie obiektu np. głębokości spękań lub powierzchni ubytku analizowanej ściany budynku.

Oferujemy opracowanie szczegółowych analiz deformacji i przemieszczeń w postaci wykresów, diagramów, map hipsometrycznych, modeli odkształceń.

Zastosowania:
  • Obiekty infrastruktury górniczej podziemnej i powierzchniowej
  • Obiekty inżynierskie: mosty, tunele, zapory, kominy, chłodnie kominowe
  • Obiekty liniowe: tory, linie energetyczne
  • Obiekty geotechniczne: nasypy kolejowe i drogowe, osuwiska, ściany oporowe
  • Obiekty zabytkowe
  • Obiekty konstrukcyjne: słupy, belki, ściany, stropy, posadzki

Wybrane projekty